Klubi IPSON põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” on mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.
1.2 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, oma põhikirjast ning Eesti Kennelliidu (EKL) normatiivaktidest ja teistest koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.3 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved ja sümboolika.
1.4 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” loob sidemeid ja suhtleb võrdsetel alustel teiste riikide samalaadsete organisatsioonidega ning sõlmib koostöölepinguid oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
1.5 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatuse asukoht on Keila ning tegevuspiirkond Eesti Vabariik.
1.6 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” ametlik nimetus eesti keeles on Keila Koerasõprade Klubi ”IPSON” ja inglise keeles Keila Dog Friends Club “IPSON”

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED.
2.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” eesmärgid on:
2.1.1 Ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või huvi on seotud koeraspordi, -ürituste, – harrastuse või -koolitusega;
2.1.2 Kaitsta ja edendada oma liikmete huve;
2.1.3 Propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist loomadesse ja loodusesse;
2.1.4 Edendada Keilas, selle ümbruskonnas ja kogu Eesti Vabariigis koerakultuuri, tutvustada koerteomanikele koertega tegelemise võimalusi.
2.2 Oma eesmärkide täitmiseks Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”:
2.2.1 korraldab võistlusi, koolitusi, katseid, treeninguid ja teisi koerteharrastusega seotud üritusi;
2.2.2. teeb selgitus ja propagandatööd, tutvustades erinevaid koeraharrastusi ja nendega seotud võimalusi.
2.2.3. koostab, tutvustab ja levitab vastavat kirjandust ja infomaterjale, sh ka audio- ja videomaterjal.
2.2.4. loob sidemeid vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide vastavate klubidega;
2.2.5. täidab muid ülesandeid, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.

3. LIIKMESKOND
3.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.
3.2 Liikmeks astuja loetakse liikmeks isikliku avalduse alusel aastamaksu tasumise päevast mil tal tekivad liikme õigused ja kohustused.
3.3 Liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus keelduda kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või käesoleva põhikirjaga.
3.4 Ennetähtaegselt Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse, liikmemaksu ei tagastata.
3.5 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” liikmel on õigus:
3.5.1 osa võtta Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” üldkoosolekust;
3.5.2 valida ja olla valitud juhtimis- ja kontrollorganitesse ( v.a. pereliikmed vanuses kuni 16 eluaastat );
3.5.3 saada teavet Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse kohta;
3.5.4 osaleda kõigil Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” üritustel;
3.5.5 kasutada kõiki Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” poolt pakutavaid teenuseid;
3.5.6 astuda Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st välja.
3.6 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” liige on kohustatud:
3.6.1 järgima käesolevat põhikirja ning Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
3.6.2 tasuma tähtaegselt liikmemaksu.
3.7 Liikme töösuhted Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”ga reguleeritakse vastavalt EV Töölepinguseadu-sele.
3.8 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st väljaarvamine. Liige arvatakse Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st välja:
3.8.1 tema surma korral;
3.8.2 mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisel;
3.8.3 kui ta ei ole tasunud liikmemaksu juhatuse poolt ettenähtud tähtajaks;
3.8.4 kui tema tegevus on vastuolus Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” põhikirjaga.
3.9 Liikme Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st väljaarvamise otsuse teeb juhatus. Keila Koerasõprade Klubi “IPSON”st välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makse.

4. ÜLDKOOSOLEK
4.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
4.1.1 Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu juhatuse ainupädevusse.
4.1.2 Üldkoosolek on otsustuspädev, kui on esindatud vähemalt 50% liikmeskonna häältest.
4.1.3 Juhul, kui ei ole esindatud nõutud hulk hääli, kutsutakse 10 päeva jooksul kokku
uus üldkoosolek ning see on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.
4.1.4 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures igal
liikmel on 1 hääl.
4.1.5 Korralised üldkoosolekud toimuvad mitte harvemini kui iga 12 kuu järel ja selle
toimumisest informeeritakse liikmeid vähemalt 21 päeva ette.
4.1.6 Üldkoosolekud kutsub kokku ja valmistab ette Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatus.
4.1.7 Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30. päeva möödumisel nõudmise esitamisest. Kokkukutsuja peab esitama põhjuse ja arutatavate
päevakorrapunktide kava.
4.2 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.2.1 Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalenud liikmete üldarvust.
4.2.2 Liikmemaksude suuruse kinnitamine.
4.2.3 tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.
4.2.4 majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine.
4.2.5 juhatuse tegevusele hinnangu andmine.
4.2.6 juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ja nende aruannete kinnitamine.
4.2.7 muude tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

5. KEILA KOERASÕPRADE KLUBI “IPSON” JUHATUS JA REVISJONKOMISJON.
5.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatus on 3-5 liikmeline alalislet tegutsev juhtimisorgan, mis valitakse 3 aastaks.
5.2 Juhatuse kohustuste hulka kuulub:
5.2.1 liikmete vastuvõtmine, liikmemaksu määramine ja registri pidamine;
5.2.2 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse raamatupidamise arvestuse pidamine Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras;
5.2.3 majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.2.4 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
5.2.5 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” esindamine ja lepingute sõlmimine.
5.3 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.3.1 põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
5.3.2 laenu võtmine;
5.3.3 muude küsimuste lahendamine ja otsuste vastuvõtmine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse ning on üldkoosoleku otsusega antud juhatuse pädevusse.
5.4 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatuse liikmed valib Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” üldkoosolek.
5.5 Juhatuse liikmed valivad juhatuse esimehe ja aseesimehe.
5.6 Juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust;
5.6.1 omab esimese allkirja õigust;
5.6.2 käsutab juhatuse otsuste alusel Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
5.6.3 esitab juhatusele Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” aastaaruande;
5.6.4 esindab Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.6.5 Juhatuse liikmel on õigus esindada Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” kõiges juhatuse otsuse alusel. Antud piirang ei kehti juhatuse esimehe kohta.
5.7 Juhatuse koosolek.
5.7.1 juhatuse koosoleku kutsub kokku Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” juhatuse esimees:
5.7.1.1 omal algatusel;
5.7.1.2 vähemalt 2 juhatuse liikme nõudmisel;
5.7.1.3 revidendi nõudmisel;
5.7.2 Juhatus käib koos mitte harvemini kui kord kvartalis.
5.7.3 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb 2/3 juhatuse liikmetest.
5.7.4 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt- ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl.
5.7.5 Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.8 Revisjonikomisjon.
5.8.1 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” kontrollorgan on revisjonikomisjon ning see on 1-3 liikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
5.8.2 Revisjonikomisjon teostab kontrolli Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse, eelkõige finantsmajandusliku tegevuse üle. Revisjonikomisjon omab juurdepääsu Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” dokumentatsioonile ning tal on õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt 1 revisjoni enne aastaaruande kinnitamist juhatuse koosoleku poolt. Selleks koostab revisjonikomisjon revisjoniaruande.

6. KEILA KOERASÕPRADE KLUBI “IPSON” REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE.
6.1 Reorganiseerimine.
6.2 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
6.3 Otsuses näidatakse Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” õigusjärglane(sed), kellele lähevad Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” õigused ja kohustused.
6.4 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
6.5 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse lõpetamiseks moodustab Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” üldkoosolek Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.
6.6 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul informeerima Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid.
6.7 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks vabariiklikus ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul korraldab likvideerimiskomisjon Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” vahendite ja vara müügi, lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise ja katab muud Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse lõpetamisega seotud kulud.
6.8 Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjäänud vara üle EKL- le või õigusjärglasele Keila Koerasõprade Klubi “IPSON” viimase üldkoosoleku otsuse alusel

Scroll to Top