Juhi­sed koha­le­jõud­miseks:
Pea­le Rõõ­mu Kau­ba­ma­ja, vahe­tult enne raud­teed tee pare­ma­le (silt Kei­la paemurd 1km).
Esi­me­set tee­ris­tist hoia pare­ma­le, ava­tud tõk­ke­puu­dest möö­da.
Tee teeb jär­su vasak­pöör­de paemur­ru juu­res, sealt eda­si veel ca 200 meet­rit.
Enne esi­mest maja, pare­mal pool teed puu kül­jes näed IPSONI sini­sel taus­tal silti!
Pöö­ra vasa­ku­le ja oled­ki kohal!
Tree­ningplat­si jaoks ideaal­ne loo­dus­li­kult kau­nis koht, pri­vaat­ne, samas ole­mas ka üle­vaa­de plat­sil toi­mu­vast-plat­si kõr­val­ma­jas elav klu­bi­lii­ge Heli Valk hoiab inven­ta­ril sil­ma peal. Plat­sil plaa­nis kor­ral­da­da semi­na­re, pida­da võist­lusi ja loo­mu­li­kult tava­pä­ra­sed tree­nin­gud. Auto­ga pää­seb kohe plat­si äär­de. Suu­re lume­ga on juur­de­pääs ilm­selt ras­ken­da­tud.