KK võistlus

KUULEKUSKOOLITUSE VÕISTLUS

Koh­tu­nik: Pr. Marika Mikk
Toi­mu­mis­koht : IPSO­Ni tree­ningplats, Kei­la
Peakorraldaja: Kelly Tikerpe
Info: annica79@hot.ee
Klassid: KK1, KK2, KK3

Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see klubi.ipson@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast regist­ree­ri­mis­le­he esi­ta­mist ja võist­lus­mak­se tasu­mist.
Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud !
REGISTREERIMINE LÕPPEB 10.06.22 või kohtade täitumisel.

REGISTREERIMISLEHT: EKL-Registreemisleht

Osa­lus­ta­su: 20 eur liige/ 25 eur mit­te­lii­ge
Võist­lus­te osa­lus­ta­su tasu­da: MTÜ Kei­la Koe­rasõp­ra­de Klu­bi IPSON
Arvel­dus­ar­ve — EE902200221026295034 Swed­bank
Sel­gi­tus­se mär­ki­da KK 18.06.2022 ja koe­ra­ju­hi nimi.

Võistleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul.

Võistlustest osavõtmiseks on nõutav, et
– koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud (NB! kont­rol­li juba regist­ree­ri­misel vakt­si­nee­ri­mise keh­ti­vust)
– koer on tätoveeritud või kiibitud

Võistlejad peavad ilmuma võistluspäeval võistluspaika hiljemalt pool tundi enne võistluse algust.

Võistlejal peab olema kaasas:
– koera võistlusraamat
– koera vaktsineerimistõend

Esi­mest kor­da võist­lus­tel osa­le­ja­te­le väl­jas­ta­tak­se võist­lus­raa­mat koha­peal (NB! Palu­me kor­ral­da­jat võist­lus­raa­ma­tu vaja­du­sest tea­vi­ta­da!)
Jook­suajas ema­sed koe­rad võist­le­vad lõpus. Palu­me kor­ral­da­ja­te­le jook­suajal võist­le­vast koe­rast tea­da anda.

Võistlust toetab:

Scroll to Top