KK võistlus

KK võist­lus 09.06.2018
Koh­tu­nik: Aljo Pärn
Toi­mu­mis­koht : IPSO­Ni tree­ningplats, Kei­la
Pea­kor­ral­da­ja : Marian Puusepp
Info: klubi.ipson@gmail.com
KK-1, KK-2, KK-3
EESKIRJAD
Osa­lus­ta­su: 15 eur liige/ 20 eur mit­te­lii­ge

Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see klubi.ipson@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast regist­ree­ri­mis­le­he esi­ta­mist ja võist­lus­mak­se tasu­mist.
Eel­too­dud doku­men­ti­de puu­du­misel koe­ra võist­luse­le EI REGISTREERITA!
REGISTREERIMINE LÕPPEB 02.06.2018

Võist­lus­te osa­lus­ta­su tasu­da: MTÜ Kei­la Koe­rasõp­ra­de Klu­bi IPSON
Arvel­dus­ar­ve — EE902200221026295034 Swed­bank
Sel­gi­tus­se mär­ki­da KK 09.06.06.2018 ja koe­ra­ju­hi nimi.

Võist­lusel osa­le­miseks on nõutav,et osalev koer oleks nõue­te­ko­ha­selt vakt­si­nee­ri­tud (NB! kont­rol­li juba regist­ree­ri­misel vakt­si­nee­ri­mise keh­ti­vust) ja kiibitud/või täto­vee­ri­tud
Võist­lus­te­le võt­ta kaa­sa lem­mik­loo­ma pass ja võist­lus­raa­mat. Esi­mest kor­da võist­lus­tel osa­le­ja­te­le väl­jas­ta­tak­se võist­lus­raa­mat koha­peal (NB! Palu­me kor­ral­da­jat võist­lus­raa­ma­tu vaja­du­sest tea­vi­ta­da!)
Jook­suajas ema­sed koe­rad võist­le­vad lõpus. Palu­me kor­ral­da­ja­te­le jook­suajal võist­le­vast koe­rast tea­da anda.

Scroll to Top