BH eksam

BH eksam 30.05.18
Koh­tu­nik: Urve Lageda
Toi­mu­mis­koht : Platsiosa IPSO­Ni tree­ningplats, linnaosa Keila linn
Pea­kor­ral­da­ja : Maire Õunmaa 5089504
Info: klubi.ipson@gmail.com
Osa­lus­ta­su: 15 eur liige/ 20 eur mit­te­lii­ge

Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see klubi.ipson@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast registreerimislehe esi­ta­mist ja osalustasu tasu­mist.
Eel­too­dud doku­men­ti­de puu­du­misel koe­ra võist­luse­le EI REGISTREERITA!
REGISTREERIMINE LÕPPEB 25.05.18

Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad ( BH testi eeskirjad lk 20 – 25 + üldosa eeskirja alguses ).

Osa­lus­ta­su tasu­da: MTÜ Kei­la Koe­rasõp­ra­de Klu­bi IPSON
Arvel­dus­ar­ve — EE902200221026295034 Swed­bank
Sel­gi­tus­se mär­ki­da BH eksam 30.05.18 ja koe­ra­ju­hi nimi.

Eksamilt osavõtmiseks on nõutav, et
– koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud (NB! kont­rol­li juba regist­ree­ri­misel vakt­si­nee­ri­mise keh­ti­vust)
– koer on tätoveeritud või kiibitud

Osalejad peavad ilmuma eksamipaika hiljemalt pool tundi enne algust.

Osalejal peab olema kaasas:
– koera võistlusraamat
– koera vaktsineerimistõend

Esi­mest kor­da osa­le­ja­te­le väl­jas­ta­tak­se võist­lus­raa­mat koha­peal (NB! Palu­me kor­ral­da­jat võist­lus­raa­ma­tu vaja­du­sest tea­vi­ta­da!)
Jook­suajas ema­sed koe­rad võist­le­vad lõpus, palu­me kor­ral­da­ja­te­le jook­suajast tea­da anda.

Scroll to Top