KUULEKUSKOOLITUSE VÕISTLUS

9.juuni 2018

Keila, Ipsoni treeningplats

Kohtunik: Aljo Pärn

Peakorraldaja: Marian Puusepp

                                     AJAKAVA                                    

10.00 KK-1

11.00 KK-2

11.30 KK-3

Võistlustele võtta kaasa lemmiklooma pass ja võistlusraamat. Esimest korda võistlustel osalejatele väljastatakse võistlusraamat kohapeal.

Kuulekuskoolituse eeskirjad (kehtivad alates 1.01.2011)

Korraldajal on õigus teha võistlustega seonduvaid muudatusi.

Lisainfo: 5020217(Marian Puusepp)

Jrk. Ala/ klass Koera nimi tõug Omanik/ Koerajuht
1 KK-1 Gyurkóvári Lelkes Ungari Vizsla Piret Oja
2 KK-1 Landzett Cowboy from Finland Austraalia lambakoer Annika Parv
3 KK-1  Unerschrocken Daker slk Priit Tammesoo
4 KK-1 Estrellest Ultimate Ronny slk Andrus Räämet
5 KK-2 Art By Devilstar Extreme Endurance saksa pinscher Hanna Maria Zeilanova
6 KK-2 Impala Essence Elisey papillon Maarja Antov
7 KK-3 Estrellest Vapper Viola slk Galina Murel
8 KK-3 Etna Kopu Vilkas slk Andres Kiive
9 KK-3 Estrellest Von Viking slk Signe Paavo
10 KK-3  Custos Liminis Aragon hovawart Madi Nõmm
11 KK-3 Ruutipussi Marko malinois Kristi Pai

VÕISTLUST TOETAB:

 

 

KK võist­lus 09.06.2018
Koh­tu­nik: Aljo Pärn
Toi­mu­mis­koht : IPSO­Ni tree­ningplats, Kei­la
Pea­kor­ral­da­ja : Marian Puusepp
Info: klubi.ipson@gmail.com
KK-1, KK-2, KK-3
EESKIRJAD
Osa­lus­ta­su: 15 eur liige/ 20 eur mit­te­lii­ge

Osa­le­miseks palu­me täi­ta vas­tav regist­ree­ri­mis­leht ja saa­ta see klubi.ipson@gmail.com
Regist­ree­ri­tuks loe­tak­se pärast regist­ree­ri­mis­le­he esi­ta­mist ja võist­lus­mak­se tasu­mist.
Eel­too­dud doku­men­ti­de puu­du­misel koe­ra võist­luse­le EI REGISTREERITA!
REGISTREERIMINE LÕPPEB 02.06.2018
Lae legistreerimisleht alla SIIT

Võist­lus­te osa­lus­ta­su tasu­da: MTÜ Kei­la Koe­rasõp­ra­de Klu­bi IPSON
Arvel­dus­ar­ve — EE902200221026295034 Swed­bank
Sel­gi­tus­se mär­ki­da KK 09.06.06.2018 ja koe­ra­ju­hi nimi.

Võistleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul.

Võistlustest osavõtmiseks on nõutav, et
– koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud (NB! kont­rol­li juba regist­ree­ri­misel vakt­si­nee­ri­mise keh­ti­vust)
– koer on tätoveeritud või kiibitud

Võistlejad peavad ilmuma võistluspäeval võistluspaika hiljemalt pool tundi enne võistluse algust.

Võistlejal peab olema kaasas:
– koera võistlusraamat
– koera vaktsineerimistõend

Esi­mest kor­da võist­lus­tel osa­le­ja­te­le väl­jas­ta­tak­se võist­lus­raa­mat koha­peal (NB! Palu­me kor­ral­da­jat võist­lus­raa­ma­tu vaja­du­sest tea­vi­ta­da!)
Jook­suajas ema­sed koe­rad võist­le­vad lõpus. Palu­me kor­ral­da­ja­te­le jook­suajal võist­le­vast koe­rast tea­da anda.